İhracata yönelik devlet yardımlarında KEP uygulaması

T.C Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, İhracata Yönelik Devlet Yardımları destek başvurularında ibrazı zorunlu destek ve harcama belgeleri ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (İBGS)/Bakanlık tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru mercii olan İBGS/Bakanlık KEP adresine iletileceği yeni bir uygulamanın başlatıldığı bilgisi verilmiştir.

Söz konusu uygulamaya göre; KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlığa iletilen her başvurunun imza sirküleri ile birlikte sunulması, başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunlu tutulmuş olup, 01.04.2018 tarihinden itibaren bu kriterleri taşımayan başvuruların değerlendirmeye alınamayacağı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, başvuru mercii Birliğimiz olan ekli tablo kapsamındaki tüm devlet yardımları destek başvurularının, firmanızın KEP adresinden adresine yukarıda açıklanan kriterlere uygun bir şekilde e-imzalı evrak olarak gönderilmesi gerekmekte olup, 01.04.2018 tarihinden itibaren bu kriterlere uymayan ve basılı evrakla yapılan destek başvuruları kabul edilemeyecektir.

Bu itibarla, 01.04.2018 tarihinden itibaren basılı evrakla yapılacak destek başvuruları kabul edilemeyecek ve yok hükmünde sayılacağından, başvurunun ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen süreler içerisinde yapılamaması nedeniyle firmanızın teşviklerden yararlanamaması sonucunu doğuracak olumsuzluklar yaşanmaması açısından, başvurularınızın KEP adresiniz aracılığıyla e-imzalı olarak yapılabilmesini sağlayacak e-imzalı doküman oluşturma uygulaması v.b. her türlü teknik altyapının, uygulamanın zorunlu tutulacağı en geç 01.04.2018 tarihine kadar firmanızca tamamlanmış olması büyük önem taşımaktadır.